Αύριο κλείνουν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στο υπ. Υγείας

από Team MyPortal.gr
sms

Ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 η υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας, για τη στελέχωση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει τριετή σύμβαση εργασίας για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της ΕΚΑΠΥ.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Η λίστα με τις ειδικότητες:

  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • ΠΕ Οικονομικού
  • ΠΕ Στατιστικών
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΠΕ Φαρμακοποιών
  • ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • ΠΕ Χημικών
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
  • ΤΕ Λογιστικού
  • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
  • ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
  • ΤΕ Πληροφορικής

Γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
 • Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού
 • Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016)
 • Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα / ιδιότητες όπως αυτά αναλύονται στις αντίστοιχες ενότητες της παρούσας, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 19 Απριλίου και ώρα 18:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά
αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του
διαδικτυακού τόπου (https://prosopiko.ekapy.gov.gr/).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ενότητας Δ’ του Παραρτήματος.