Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Επίκεντρο: «Σημειώσεις για τον εμφύλιο» και «Εργαστήριον η Ελλάς»

Σημειώσεις για τον εμφύλιο
Τόμος Α΄
Αντίσταση και κατοχικός εμφύλιος 1941-1944

Πάνος Ζέρβας
Πρόλογος: Ήρκος Αποστολίδης

Σελίδες: 352
ISBN: 9786182040515
Τιμή: 18 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Κ’ έρχε­ται τώ­ρα κά­ποι­ος απ’ το που­θε­νά, μή «ειδι­κός» για τους τό­σο «ειδι­κούς», και κά­νει μια τε­λεί­ως δι­α­φο­ρε­τική προ­σπά­θεια. Έχει κα­τα­βρο­χθί­σει –αυτό ειν’ ολο­φά­νε­ρο– δε­κά­δες και ακό­μα πα­ρα­πά­νω τό­μους αχώ­νευ­της ύλης, που μό­νο «αθώα» δεν μπο­ρεί να χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται, έχει αντέ­ξει στο δι­ά­βα­σμα της συ­στη­μα­τικης δι­α­στρέ­βλω­σης, της ηρω­ο­ποί­η­σης δο­λο­φό­νων και συ­μπλεγ­μα­τικών τυ­ραν­νί­σκων, εν ονό­μα­τι του «αγώ­να» ή του «αντι-αγώ­να», κά­θε λογής μα­κελ­λά­ρη­δων, μαζί και γνή­σι­ων παλ­λη­κα­ριών, που σπά­νια βρήκαν πλά­τες «προ­βολής», και κα­λεί­ται να τα βάλει σε μια σει­ρά, να τ’ αξι­ο­λο­γήσει με λί­γα λό­για, να χω­ρίσει την ήρα από το στά­ρι, δί­καια κι αμε­ρό­λη­πτα. Και ποιό το απο­τέ­λε­σμα; Φαί­νε­ται πως τά­χει κα­τα­φέ­ρει σε πολύ σο­βαρό βαθ­μό.

Η Αντί­στα­ση ήταν κά­τι πε­ρισ­σό­τε­ρο από τον αγώ­να για απε­λευ­θέ­ρω­ση. Το πρό­βλη­μα είναι να προσ­δι­ο­ρί­σει κα­νείς αυτό το πε­ρισ­σό­τε­ρο. Ήταν ένα κα­θο­ρι­στι­κό, γε­νι­κό χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό; Ήταν ένα επι­μέ­ρους στοι­χείο, ανά­με­σα στα άλ­λα; Προ­έ­κυ­πτε πράγ­μα­τι θέ­μα κοι­νω­νι­κής επα­νά­στα­σης, ως λύ­ση των αντι­θέ­σε­ων που υπήρ­χαν;

Αυτή η τά­ση ήταν υπαρ­κτή και έντο­νη σε ορι­σμέ­νες πε­ρι­ο­χές, αλ­λά δεν ήταν κυ­ρί­αρ­χη μέ­σα στο ΕΑΜ. Η δι­εύ­ρυν­ση του ΕΑΜ, όπως υλο­ποι­ή­θη­κε τους πρώ­τους μή­νες του 44, είχε ως θε­μέ­λιο τη συ­νερ­γα­σία με τους Βρε­τα­νούς. Πιο σω­στά, την απο­δο­χή της επι­κυ­ρι­αρ­χί­ας των Βρε­τα­νών στην Ελ­λά­δα. Χω­ρίς αυτή τη στρα­τη­γι­κή δέ­σμευ­ση, το ΕΑΜ δεν θα είχε πε­ρι­θώ­ριο πε­ραι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξης και θα υπήρ­χε αντί­στρο­φη πο­ρεία απο­δυ­νά­μω­σης. Το γε­γο­νός ότι πολ­λά στε­λέ­χη του ΚΚΕ εξα­κο­λού­θη­σαν να ορα­μα­τί­ζο­νται μια επα­νά­στα­ση τύ­που 1917 και να συ­μπε­ρι­φέ­ρο­νται ανα­λό­γως, στη­ρι­ζό­με­να στα αντι­φα­τι­κά μη­νύ­μα­τα που εξέ­πε­μπε η κομ­μα­τι­κή ηγε­σία, απλώς πε­ρι­έ­πλε­ξε τα πράγ­μα­τα. Εξα­κο­λου­θεί να το κά­νει και σή­με­ρα, στις από­πει­ρες κα­τα­νό­η­σης εκεί­νης της πε­ρι­ό­δου.


Ο Πά­νος Ζέρ­βας είναι οδο­ντί­α­τρος, δι­δά­κτο­ρας ΑΠΘ, δι­ευ­θυ­ντής ΕΣΥ. Μπλό­γκερ από το 2005. Στα 2006 τυ­πώ­θη­κε το πρώ­το του βι­βλίο με τίτ­λο Τα μυ­στι­κά του Κόλ­που. Με­γά­λο μέ­ρος της λο­γο­τε­χνι­κής του πα­ρα­γω­γής υπάρ­χει στο δι­α­δί­κτυο. Για τα ιστο­ρι­κά θέ­μα­τα που τον εν­δι­α­φέ­ρουν δι­α­τη­ρεί το ιστο­λό­γιο «Ση­μει­ώ­σεις για τον Εμ­φύ­λιο».

Εργαστήριον η Ελλάς
Θεσμοί και καταστάσεις που δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα από την Παλιγγενεσία έως τις ημέρες μας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΔΕΩΝ [2-4 Νοεμβρίου 2020]

Επιμέλεια:
Ευ. Βενιζέλος, Κ. Κωστής, Ευ. Χατζηβασιλείου

Σελίδες: 432
ISBN: 9786182040669
Τιμή: 22 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Το ερώ­τη­μα που τί­θε­ται πο­λύ συ­χνά είναι αν η Ελ­λά­δα ως ανε­ξάρ­τη­το εθνι­κό κρά­τος, με δε­δο­μέ­νη τη δι­α­δρο­μή της επί 200 χρό­νια, είναι μια ιστο­ρία επι­τυ­χί­ας, ένα success story ή μια ιστο­ρία απο­τυ­χί­ας, ένα failed story. Είναι, προ­φα­νώς, δύ­σκο­λο και πα­ρα­κιν­δυ­νευ­μέ­νο να δώ­σου­με μια απά­ντη­ση απλή, ενι­αία και ορι­στι­κή, και μά­λι­στα μια απά­ντη­ση «επι­στη­μο­νι­κή».

Πρό­κει­ται για μια συ­νο­λι­κή πρόσ­λη­ψη της ιστο­ρί­ας του σύγ­χρο­νου ελ­λη­νι­κού κρά­τους που, όπως κά­θε πρόσ­λη­ψη, έχει έντο­να στοι­χεία ιδε­ο­λο­γι­κής χρή­σης της ιστο­ρί­ας ή, αν μη τι άλ­λο, προ­σω­πι­κής προ­τί­μη­σης. Θα μπο­ρού­σα­με όμως, με αξι­ώ­σεις ευρύ­τα­της απο­δο­χής, να πού­με ότι η Ελ­λά­δα των 200 ετών του ανε­ξάρ­τη­του κρα­τι­κού της βίου είναι μια άκρως εν­δι­α­φέ­ρου­σα ιστο­ρία, κα­θό­λου πλη­κτι­κή ή μο­νό­το­νη. Η Ελ­λά­δα λει­τούρ­γη­σε όλη αυτήν τη μα­κρά πε­ρί­ο­δο ως πε­δίο, ως ερ­γα­στή­ριο στο οποίο δο­κι­μά­σθη­καν, ή ακό­μη και δι­α­μορ­φώ­θη­καν, νέ­ες κα­τα­στά­σεις και νέοι θε­σμοί, η χρή­ση των οποί­ων με­τα­φέρ­θη­κε σε άλ­λες χώ­ρες, ή επα­να­λή­φθη­κε στην Ελ­λά­δα σε με­τα­γε­νέ­στε­ρες ιστο­ρι­κές φά­σεις και υπό άλ­λες συν­θή­κες.


Το συνέδριο οργανώθηκε από τον «Κύκλο Ιδεών» στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» και διεξήχθη, λόγω της πανδημίας, διαδικτυακά, 2-4 Νοεμβρίου 2020. Εντάσσεται συνεπώς στο προοίμιο του επετειακού έτους 2021.

Ο τόμος περιλαμβάνει «πρακτικά», εμπεριέχει συνεπώς πολλά στοιχεία προφορικότητας που ελπίζουμε ότι διατηρούν τη γοητεία τους, ή εν πάση περιπτώσει λειτουργούν και σε τυπωμένη μορφή.

No Comments Yet

Comments are closed