ΝΔ: Αυτή είναι η νέα λειτουργία στο κυβερνητικό έργο που εγκαινιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

 

 

Τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της νέας διακυβέρνησης, καθώς επίσης τη λειτουργία, υποστήριξη και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργουαλλά και τα βασικά μεγέθγ του Κυβερνητικού Προγράμματος παρουσίασε ο  υπουργός Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτης παίρνοντας το λόγο μετά τον πρωθυπουργό στην 1η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

 

Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση: Παρουσίαση Υποστήριξης Κυβ Εργου

 

 

 

 

  Βασικές αρχές και φιλοσοφία διακυβέρνησης

 

Νέα φιλοσοφία διακυβέρνησης

Συνεχής επικοινωνία µε τους Υπουργούς και Γ.Γ. για την υποστήριξη και τον συντονισµό των ενεργειών τους και την επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράµµατος, µέσω ενιαίου µηχανισµού παρακολούθησης

 

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα

 

Χρήση δεικτών αποτελεσµατικότητας και απτών αποτελεσµάτων στην κοινωνία και την οικονοµία µέσω διεθνών µοντέλων.

 

Επικοινωνία του έργου της Κυβέρνησης και απόλυτη διαφάνεια καθόλη τη διάρκεια του πλάνου υλοποίησής του

 

Κανόνες λειτουργίας επιτελικού σχήµατος διακυβέρνησης

 

Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής από κάθε Υπουργείο σε συνάρτηση µε τον προϋπολογισµό.

 

Νοµοθετικός και κανονιστικός προγραµµατισµός έτους καθώς και ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων

Ετήσια απολογιστική έκθεση νοµοθετικής παραγωγής

 

Σύνταξη νοµοσχεδίων, κατόπιν εισήγησης αρµόδιων Υπουργείων, στη Γ.Γ. Νοµοθετικών &

Κοινοβουλευτικών Θεµάτων

 Εκ των υστέρων ανάλυση επίπτωσης πολιτικών µετά την εφαρµογή τους

 

Αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων

Δραστικός περιορισµός στον αριθµό µετακλητών υπαλλήλων/συµβούλων

 

Απαγόρευση πρόσληψης συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθµού για τα µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς

Απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε επαγγελµατικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας για όλο το Κυβερνητικό σχήµα συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων

Απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύµβασης µε το Δηµόσιο για όλο το Κυβερνητικό σχήµα συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων καθώς και για τους συζύγους και τα προστατευόµενα τέκνα τους

 

 

 

Προεδρία της Κυβέρνησης

 

Η Προεδρία της Κυβέρνησης έχει ως σκοπό:

  • Την υποστήριξη του έργου των Υπουργείων
Α’ Διεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας
  • Τον συντονισµό και παρακολούθηση

του Κυβερνητικού Έργου

Β’ Διεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας
  • Την υποστήριξη στο
Γραφείο Νοµικών & Κοινοβουλευτικών Θεµάτων

νοµοπαρασκευαστικό έργο

Ο συντονισµός των Υπουργείων οµαδοποιείται σε οµοιογενείς δράσεις.

  

 

  2 

Λειτουργία Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Κυβερνητικού έργου

 

Σκοπός της Λειτουργίας Υποστήριξης και Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου

 

Δηµιουργείται από την πρώτη µέρα διακυβέρνησης Μηχανισµός Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου µε σκοπό..

Κύρια δοµικά στοιχεία

 

Αναλυτικό πρόγραµµα µε σαφείς στόχους, δράσεις και έργα

 

Κεντρική δοµή υποστήριξης, παρακολούθησης και συντονισµού υπό την Προεδρία της Κυβέρνησης

 

 

…τη συστηµατική υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου των Υπουργείων και την έγκαιρη παρέµβαση για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρµογής του

Σύνδεσµος της Προεδρίας της Κυβέρνησης ανά Υπουργείο για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου

Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος ανά Υπουργείο για την εξασφάλιση της ροής πληροφόρησης µεταξύ Υπουργείων και Μηχανισµού Υποστήριξης

 

Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης (ΜΑΖΙ)

 

Διαδικασία επικαιροποίησης σε ετήσια βάση από κάθε Υπουργείο (το τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους)

 

Μοντέλο λειτουργίας Μηχανισµού Υποστήριξης και Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου

 

Υπουργός

Υποστήριξη

Σύνδεσµος Υποστήριξης

 Υφυπουργός Συντονισµού Κυβερνητικού Έργου

 

 

 

Γ.Γ. Υπουργείου

 

 

 

Έργο 1

Διαχείριση Προγράµµατος

Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος

 

Επικαιροποίηση

Γ.Γ. Συντονισµού

Έργο 2

Έργο ν

ΜΑΖΙ

Διαχείριση

 Επιτελική Δοµή Πλ. Συστήµατος ΜΑΖΙ

 

Ετήσιο στρατηγικό πλάνο Υπουργείου                                                                                                                       Κυβερνητικό Πρόγραµµα

 

Πληροφοριακό Σύστηµα ΜΑΖΙ

ΜΑΖΙ

 

  • Το ΜΑΖΙ αποτελεί το νέο κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα για το συντονισµό του Κυβερνητικού Προγράµµατος
  • Τροφοδοτείται µε όλα τα έργα / ενέργειες που συνθέτουν το Κυβερνητικό Πρόγραµµα σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους και δράσεις
  • Προσδορίζει τα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία,

καθώς και τους συναρµόδιους φορείς

  • Ελέγχει τον προγραµµατισµό κάθε δράσης µε βάση τον προγραµµατισµένο χρονοδιάγραµµα
  • Περιλαµβάνει τις εκθέσεις προόδου για την πορεία κάθε Προγράµµατος
  • Υποστηρίζει την επικαιροποίηση του προγράµµατος µεπροσθήκη νέων έργων κατά την διάρκεια της 4ετίας

3    Βασικά Μεγέθη Κυβερνητικού Προγράµµατος

 

Βασικά µεγέθη Κυβερνητικού Προγράµµατος

Στρατηγικές

Επιλογές                          Στόχοι            Δράσεις/ υποδράσεις

Έργα Άµεσης Προτεραιότητας

Ενέργειες θεσµικού χαρακτήρα

 

12                 51             150                     320*          **

 

 

(*) Τα έργα του Κυβερνητικού Προγράµµατος θα συµπληρωθούν και µε τις σηµερινές δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που έχει κάθε Υπουργείο

(**) Η πλήρης ανάπτυξη των ενεργειών ανά έργο θα γίνει από την οµάδα κάθε υπουργείου µε την ευθύνη

No Comments Yet

Comments are closed