Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Νέα προγράμματα με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ
Επιλέξιμες είναι οι Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών ανάμεσα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους

Συγκεκριμένα δύο είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα: το «Ψηφιακό Βήμα» και το «Ψηφιακό Άλμα» που αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο της δράσης το «Ψηφιακό Βήμα», περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ στη δράση το «Ψηφιακό Άλμα» από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% και καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους και μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Προϋποθέσεις και για τα 2 προγράμματα επιδότησης:

 • Να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/17
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)]

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

ΔΑΠΑΝΗ 1

‘Εξοπλισμός: Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα:

 1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
 3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 5. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

Το σύνολο των δαπανών του εξοπλισμού μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

ΔΑΠΑΝΗ 2

Λογισμικό: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού.

Ειδικότερα:

 1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
 2. Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) έως 20% του π/υ και έως 4000€
 3. Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
 4. Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 5. Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
 6. Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
 7. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης έως 70% του π/υ
 8. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το σύνολο των δαπανών λογισμικού μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

ΔΑΠΑΝΗ 3

Υπηρεσίες (έως το 25% του π/υ): Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε:

 1. Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) έως το 5% του π/υ
 4. Παρουσία στα Social media έως 1000 ευρώ
 5. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης έως το 5% του π/υ
 6. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
 7. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας έως το 10% του π/υ
 8. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού έως το 10% του π/υ
 9. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Το σύνολο των δαπανών από υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

ΔΑΠΑΝΗ 4

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως το 40% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Η κατηγορία αυτής της δαπάνης δεν είναι υποχρεωτική

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να δείτε εδώ ή για να επικοινωνήστε με συνεργάτες της My Company Finance συμπληρώστε εδώ

No Comments Yet

Comments are closed