“Πράσινο φως” για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ τουρισμού

από Team MyPortal.gr
sms

Τους όρους και τις προυποθέσεις για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ τουρισμού καθορίζει σχετική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε αργά χθες το βράδυ της Τρίτης 19/5. Ουσιαστικά η απόφαση δίνει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την εισαγωγή σπουδαστών

Στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: α) Έλληνες υπήκοοι, και β) Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών -μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν καλή γνώση της ελληνική ς γλώσσας.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκπαίδευσης. 3. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα ειδικότητας ορίζεται σε τριάντα (30). Η λειτουργία τμημάτων με αριθμό καταρτιζομένων μικρότερο των δέκα (10) ατόμων εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Ο αριθμός των εισακτέων ανά ΙΕΚ και ειδικότητα, οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία για την υποβολή αίτησης και τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή δικαιολογητικά, ορίζονται στην Προκήρυξη, η οποία εκδίδεται ετησίως από τον Υπουργό Τουρισμού. Άρθρο 2 Διαδικασία υποβολής αίτησης και επιλογής στα ΙΕΚ

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα, αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), η διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησής τους ανά ειδικότητα και ΙΕΚ. Στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα συμπληρώνονται από τους υποψηφίους τα κριτήρια από την μοριοδότηση των οποίων θα προκύψει ο τελικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανακοινώνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων και οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Οι υποψήφιοι που αποκτούν δικαίωμα εγγραφής προσκομίζουν στο ΙΕΚ εισαγωγής, εντός προθεσμίας που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Τουρισμού, τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα κριτήρια που δήλωσαν στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Όσοι επιτυχόντες επιθυμούν την εγγραφή τους σε υψηλότερη θέση προτίμησης, από αυτή στην οποία πέτυχαν, δύνανται να προσέλθουν στο ΙΕΚ εισαγωγής και να δηλώσουν βελτίωση θέσης εντασσόμενοι εκ νέου στην διαδικασία επιλογής.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης για εγγραφή στο ΙΕΚ εισαγωγής, οι επιτυχόντες χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών οι επιλαχόντες της αρχικής επιλογής κατανέμονται εκ νέου σύμφωνα με τα μόριά τους, τις προτιμήσεις τους και τις κενές θέσεις που προέκυψαν ανά τμήμα μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και ανακοινώνεται η έκδοση των νέων αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά καθορίζει ο βαθμός του τίτλου σπουδών και, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, το επίπεδο της γνώσης ξένης γλώσσας και, τέλος, κλήρωση που πραγματοποιείται με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού.

Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με την σειρά προτίμησης του.

Μοριοδότηση

Το σύνολο των μορίων κάθε υποψηφίου προκύπτει από τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός σε εικοσάβαθμη κλίμακα, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

β) Η συναφής ως προς την ειδικότητα προϋπηρεσία είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη 200άδα, ή για κάθε έτος υπηρεσίας, στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, 3 μόρια με ανώτατο όριο τα 12. Η προϋπηρεσία προσμετράται για κάθε ειδικότητα για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος.

γ) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου με την ημερομηνία αποφοίτησής του από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία αποφοίτησης έξι (6) μόρια, για διάστημα έως δύο (2) έτη από την ημερομηνία αποφοίτησης τέσσερα (4) μόρια, για διάστημα έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια και για διάστημα άνω των τριών (3) ετών ένα (1) μόριο.

δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τρίτεκνου γονέα ή του προστάτη μονογονεϊκής οικογένειας ή του τέκνου πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, (4) τέσσερα μόρια.

ε) Η πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

στ) Η πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

ζ) Η ύπαρξη τουριστικής επιχείρησης ή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του υποψηφίου ή του γονέα, πέντε (5) μόρια. η) Μακροχρόνια ανεργία (ανεργία άνω των 12 μηνών) τρία (3) μόρια.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Προκειμένου οι υποψήφιοι να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της απόφασης αυτής και να εγγραφούν στο ΙΕΚ εισαγωγής υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά 1.1. Αίτηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι αποδέχονται τόσο την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης όσο και την ανάρτηση και δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, από τα προσωπικά τους δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου
να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

1.2. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται, επιπλέον, επίσημη μετάφραση αυτού και βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

1.3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). 1.4. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 ή φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής για τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών για την απόδειξη της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

1.5. Βεβαίωση Εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει αντιστοίχως για τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών για την απόδειξη της νόμιμης διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

1.6. Πιστοποιητικό Υγείας, ή δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 ότι θα το προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

2.1. Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν αντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση αυτών, σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον Παράρτημα Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

2.2. Για την απόδειξη της τριτεκνίας ή πολυτεκνίας, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο. Για την απόδειξη μονογονεϊκής ιδιότητας οι υποψήφιοι υποβάλλουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε από αρμόδια δημόσια αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

2.3. Για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας στην ειδικότητα, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν: α) σε περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου και δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και β) σε περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στον δημόσιο τομέα, βεβαίωση του φορέα απασχόλησης, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς τα στοιχεία του φορέα, ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης.

2.4. Για την απόδειξη της ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης ή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις.

2.5. Για την απόδειξη της ανεργίας υποβάλλεται Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής, συνοδευόμενο από Βεβαίωση χρόνου ανεργίας.