Δημοτικό Συμβούλιο Νέων αποκτά ο Δήμος Βόλβης

από Team MyPortal.gr
sms

Για πρώτη φορά συστήνεται το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στον Δήμο Βόλβης μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Συμβούλου Δήμου Βόλβης, Στέλλα Σαλέπη η οποία είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δράση σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλβης, με σκοπό τη συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία, την εξυπηρέτηση της τοπικής στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του Δήμου για τη νεολαία, καθώς και γενικότερων θεμάτων νεολαίας και τέλος την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι σκοποί του νέου Οργάνου ενδεικτικά είναι:

  • Στοχεύει στην ενεργοποίηση των νέων, στη γνωριμία και στην εξοικείωση τους με τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο
  • Καλλιεργεί τον παραγωγικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των νέων
  • Προωθεί την κοινωνική προσφορά των νέων μέσω του εθελοντισμού και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους
  • Συμβάλλει με τη δράση του στην ανάπτυξη του πολιτισμού και αθλητισμού
  • Ενισχύει την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίηση τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Βόλβης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 στις 18:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα θέματα συζήτησης θα είναι

  1. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων αφορούν ζητήματα σχετικά με τους σκοπούς λειτουργίας του, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2, θέματα που εξυπηρετούν την τοπική στρατηγική για τη νεολαία και τις προτεραιότητες του Δήμου, καθώς και γενικότερα θέματα νεολαίας.
  2. Προτάσεις για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης μπορούν να υποβάλλουν:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι της κάθε συνόδου

Β. Η Οργανωτική Επιτροπή

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων αποτελείται από τα είκοσι επτά (27) τακτικά μέλη που προέκυψαν από κλήρωση, καθώς και από δέκα (10) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία κατά τη σειρά της κλήρωσης τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών του Συμβουλίου που μένουν κενές, για οποιονδήποτε λόγο.
  2. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή της οργανωτικής επιτροπής εξαιρετικά για την πρώτη συνεδρίαση. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, πριν από την συνεδρίαση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οφείλουν να απαντήσουν καταφατικά εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης ότι θα παραστούν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση απουσιών, θα καλούνται έγκαιρα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά κλήρωσης.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει νόμιμα, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα έδρας.