ΤΙΤΑΝ για 2022: Ρεκόρ πωλήσεων και δυναμική αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις αγορές

από Team MyPortal.gr
sms

Η Titan Cement International SA  ανακοίνωσε σήμερα 22 Μαρτίου τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και τα
αποτελέσματα έτους 2022, τα οποία και είναι:

• Δεύτερο συνεχόμενο έτος πωλήσεων ρεκόρ του Ομίλου. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €2.282,2 εκ. σημειώνοντας αύξηση 33,1% μετά το ισχυρό τέταρτο τρίμηνο. Οι αγορές των ΗΠΑ και της Ελλάδας αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των πωλήσεων του Ομίλου.
• Αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €331,2 εκ., με διψήφια αύξησητης κερδοφορίας σε όλες τις αγορές. Ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους χάρη σε υψηλότερους όγκους, δυναμική τιμολογιακή πολιτική, ενέργειες για τη βελτίωση του κόστους και ισχυρό δολάριο ΗΠΑ που αντιστάθμισαν την απότομη και υψηλή αύξηση του κόστους ενέργειας και διανομής.
• Πολύ καλά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου 2022, με αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τρίτο συνεχές τρίμηνο, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €96,7 εκ. έναντι €55,6 εκ. το 2021.

•  Αύξηση κατά 24,4% στα καθαρά κέρδη ανά μετοχή. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) διαμορφώθηκαν σε €109,7 εκ. (+19,3 εκ.), παρά τις συναλλαγματικές ζημιές στην Αίγυπτο. Το ΔΛΠ για υπερπληθωριστικές οικονομίες εφαρμόστηκε στην Τουρκία χωρίς ουσιαστική επίπτωση στα καθαρά κέρδη (NPAT), αφού λογίστηκε απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €21,8 εκ.
• Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €797,3 εκ. (+ €84 εκ.), μετά τις επενδυτικές δαπάνες που έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ (€241,9 εκ.) με στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών, τη βελτίωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των logistics και της δυναμικότητας, καθώς και την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης υποστηρίζοντας την αύξηση των πωλήσεων. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA μειώθηκε σε 2,4x.
• Επίτευξη του υψηλότερου ποσοστού ετήσιας μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 (-5%) κατά την τελευταία δεκαετία, με την αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τον μειωμένο λόγοκλίνκερ προς τσιμέντο. Τα πράσινα προϊόντα και λύσεις προσεγγίζουν το 20% του όγκου πωλήσεων. Υψηλές βαθμολογίες σε αξιολογήσεις ESG.
• Επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και σε άλλα εργοστάσια επιτυγχάνοντας αύξηση όγκων παραγωγής, μείωση κόστους ενέργειας και έγκαιρη πρόβλεψη βλαβών, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.
• Ανταμοιβή μετόχων με καταβολή ποσού άνω των €60 εκ. το 2022 με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου και αγοράς ιδίων μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση καταβολής μερίσματος €0,60 ανά μετοχή.
• Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση παραμένουν θετικές, δεδομένης της παρουσίας μας σε μεγάλες ανθεκτικές αγορές όπως αυτές της Αμερικής και της Ευρώπης. Μεγάλες επενδύσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και έργα logistics αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2023.

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Τα ισχυρά αποτελέσματα αναδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και να υλοποιεί αποτελεσματικές αναπτυξιακές στρατηγικές, επιτυγχάνοντας θετικές οικονομικές επιδόσεις, κυρίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εκεί όπου εξυπηρετείται η πλειοψηφία των πελατών μας και προέρχεται περίπου το 90% των πωλήσεων. Επιπλέον, υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, την προσαρμοστικότητα και τη δέσμευση των ικανών ομάδων μας να μετεξελίξουν τον Ομίλο εμπορικά και
τεχνολογικά, ψηφιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία των πελατών και επιταχύνοντας τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμ-μετόχους του.»

Παράλληλα, ο Μιχαήλ Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της TCI & Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου τόνισε πως
«Είμαστε υπερήφανοι που κλείσαμε τον χρόνο με ρεκόρ πωλήσεων και την καλύτερη κερδοφορία (EBITDA) για πάνω από μία δεκαετία. Όλες οι περιοχές μας κατέγραψαν διψήφια άνοδο της κερδοφορίας και ανάκτηση των περιθωρίων κέρδους χάρη στην δυναμική διαμόρφωση των τιμών και στις ενέργειες βελτίωσης του κόστους, αντισταθμίζοντας την επίπτωση των πληθωριστικών πιέσεων. Η βελτίωση της δανειακής μας μόχλευσης, σε συνδυασμό με την αύξηση των επενδύσεων, τη συνεχή επαναγορά ιδίων μετοχών και το προτεινόμενο μέρισμα δείχνουν την εμπιστοσύνη μας στο επιχειρηματικό μοντέλο και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας.»

 Ελλάδα & τη Δυτική Ευρώπη

Στην Ελλάδα οι θετικές τάσεις που είχαν καταγραφεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος.
Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου στην εγχώρια αγορά συνέβαλαν στην επίτευξη ισχυρών επιδόσεων. Η αύξηση των πωλήσεων κινήθηκε σε διψήφια επίπεδα, τόσο για το έτος στο σύνολό του όσο και για το τελευταίο τρίμηνο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, χάρη και στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
Παρά τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους, η κερδοφορία στον συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα βελτιώθηκε, καθώς οι αυξήσεις των τιμών πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως αντισταθμίζοντας τα αυξανόμενα κόστη. Επιπλέον, ο συνδυασμός διάφορων ενεργειών –περαιτέρω αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, παραγωγή προϊόντων με χαμηλότερο λόγο κλίνκερ-τσιμέντου και βελτιώσεις λειτουργικής αποδοτικότητας– συνέβαλαν στη μερική αντιστάθμιση των αυξήσεων του κόστους ενέργειας. Η ζήτηση στην αγορά συνέχισε να τροφοδοτείται από μεγάλα και μικρότερα δημόσια έργα, από την αγορά ακινήτων και την ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων σε όλη τη χώρα, καθώς και από τις σχετιζόμενες με τον τουρισμό επενδύσεις. Υπάρχουν επίσης ορισμένα μείζονος κλίμακας έργα υποδομών, τα οποία έχουν προγραμματιστεί αλλά η υλοποίηση τους δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η αγορά κατοικίας και οι εργασίες ανακαίνισης κινήθηκαν ανοδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα. Οι καθαρές εκπομπές CO2 μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό το 2022, ενώ η κατασκευή του προασβεστοποιητή, ο οποίος θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2023.

To 2022 μειώθηκαν οι εξαγωγές προς τρίτους, σαν αποτέλεσμα της μειωμένης παραγωγής στην Ελλάδα στα πλαίσια λειτουργίας εντός των ορίων των δικαιωμάτων για εκπομπές CO2. Οι περισσότερες εξαγωγές τσιμέντου κατευθύνθηκαν προς την Titan America και το δίκτυο σταθμών του Ομίλου στην Ευρώπη, το οποίο επίσης κατέγραψε σημαντική αύξηση σε επίπεδο πωλήσεων και τιμών.
Οι πωλήσεις για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2022 παρουσίασαν αύξηση 22,0% και διαμορφώθηκαν σε€326,4 εκ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά €4,9 εκ. και ανήλθαν σε €28,5 εκ.