Στο έργο SI4CARE συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

από Team MyPortal.gr
sms

Στο έργο “Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions-SI4CARE” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg ADRION 2014-2020». συμμετέχουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ως Associate Partner). Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο:

Προκλήσεις στην προσβασιμότητα των ηλικιωμένων στο σύστημα υγείας: το πρόγραμμα ADRION – SI4CARE
Η πρόσφατη κρίση υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 είχε μεγάλο αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα ζωής, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού, υγειονομικού, κοινωνικού και πολιτικού επιπέδου. Μια τέτοια κατάσταση έχει επηρεάσει τον ηλικιωμένο πληθυσμό. Η προσβασιμότητα και η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ε.Ε. αποτελούσε ανέκαθεν έναν κρίσιμο παράγοντα, η πολυπλοκότητα και η δυσκολία του οποίου έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την πρόσφατη κρίση της υγειονομικής περίθαλψης.
Οι τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης έρχονται σε άμεση αντίθεση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τις δημογραφικές αλλαγές που θα απαιτούσαν μεγαλύτερη κοινωνική, οικονομική και υγειονομική υποστήριξη. Ειδικά για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, που απαιτούν ειδική θεραπεία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, υπάρχει σημαντική ζήτηση για προσαρμογή των συστημάτων υγείας σε αυτές τις ανάγκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε ότι οι ασθενείς με χρόνιες ασθένειες «σχηματίζουν μια συγκεκριμένη ομάδα που υφίσταται ανισότητες στην πρόσβαση σε διάγνωση και περίθαλψη, κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης και μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής πίεσης. (European Patients ’Forum Survey, 2016).
Τα ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην καθημερινή τους λειτουργικότητα χρειάζονται περισσότερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε σύγκριση με εκείνα που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιους περιορισμούς. Ειδικά για τους ηλικιωμένους με κινητικές δυσκολίες, η πρόσβαση στο σύστημα υγείας γίνεται ακόμη πιο δύσκολη και απαιτητική, μαζί με τις αυξημένες ανάγκες για ιατρική και κοινωνική περίθαλψη. Για το λόγο αυτό, κάθε εμπόδιο που εμποδίζει την προσβασιμότητα του ατόμου στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για την κατάσταση της υγείας του και τη συνολική ποιότητα ζωής του.
Κοινωνική καινοτομία για την ενιαία φροντίδα υγείας ηλικιωμένων στις περιφέρειες της ζώνης Αδριατικής – Ιονίου (ΑΔΡΙΟΝ)
2,37 εκατομμύρια ευρώ – το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Adrion 2014-2020 (ΕΤΠΑ και IPA II)
10 εταίροι του έργου
18 συνεργαζόμενοι φορείς
30 μήνες Διάρκεια Έργου: 12/2020 – 5/2023
Τρίτη Ηλικία με καλή υγεία και κοινωνική παρουσία
Όραμα: Να διαμορφώσουμε ένα τεχνολογικά προηγμένο λειτουργικό οικοσύστημα μακροχρόνιας φροντίδας που θα βασίζεται σε διαδικασίες κοινωνικής καινοτομίας και θα είναι ενισχυμένο από εθνικές και περιφερειακές νομοθεσίες για την υποστήριξη των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα αυτών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Το πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να είναι δραστήριοι μέσα στην κοινότητα, ενώ παράλληλα θα καθιστά αποδοτικότερη τη δημόσια χρηματοδότηση. Κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός διακρατικού αποτελεσματικού οικοσυστήματος για ένα ενιαίο Σύστημα Υγείας για τον γηράσκοντα πληθυσμό σε όλες τις χώρες της ζώνης Αδριατικής – Ιονίου. Ο στόχος αυτός θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός κοινού δικτύου συνεργασίας και μιας ενιαίας στρατηγικής που θα καθορίζει περιφερειακά και εθνικά σχέδια δράσης, αφού πρώτα καινοτόμες προσεγγίσεις έχουν δοκιμαστεί και έχουν υποστηριχθεί από ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων ΤΠΕ και έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση πιλοτικών προγραμμάτων που θα εφαρμόζονται και θα παρακολουθούνται. Το οικοσύστημα αυτό θα δημιουργήσει ένα συνεργατικό περιβάλλον σε μια μεγάλη διακρατική κοινότητα που εκπροσωπεί όλους τους σχετικούς φορείς, όπως δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, χρήστες και ενώσεις, Πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις, εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ και δημόσιες αρχές.
Ειδικοί στόχοι του έργου
– Δημιουργία μιας διακρατικής συνεργατικής κοινότητας για καινοτόμα και ενιαία φροντίδα υγείας στις περιοχές της ζώνης Αδριατικής – Ιονίου
– Επίτευξη ενός ξεχωριστού μεσοπρόθεσμου / μακροπρόθεσμου οράματος στην κοινωνική καινοτομία για το Σύστημα Υγείας των ηλικιωμένων σε όλες τις περιοχές της ζώνης Αδριατικής – Ιονίου
– Συνδυασμός των καλύτερων διαθέσιμων καινοτόμων εργαλείων και λύσεων για τη φροντίδα των ηλικιωμένων με ενιαίο και ευφυή τρόπο για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης ηλικιωμένων στις περιοχές της ζώνης Αδριατικής – Ιονίου.

Ειδικά αποτελέσματα έργου
– Κινητοποίηση και βελτιωμένη συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν στη φροντίδα ηλικιωμένων
– Βελτιωμένες δυνατότητες των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στην υγειονομική περίθαλψη ηλικιωμένων για την παροχή υπηρεσιών με αποτελεσματικό, ενιαίο και καινοτόμο τρόπο, και των συνεργαζόμενων φορέων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας πολιτικών και κανονισμών
– Βελτιωμένος συντονισμός των στρατηγικών κοινωνικής καινοτομίας και του συστήματος υγείας των ηλικιωμένων και των μεθόδων υλοποίησής τους στις συμμετέχουσες περιοχές
Λίστα των εταίρων του έργου
• PP1 University of Ljubljana,
• PP2 Jožef Stefan Institute,
• PP3 Municipality of Miglierina,
• PP4 University of Split School of Medicine,
• PP5 Teaching Institute for Public Health Split-Dalmatia County,
• PP6 Health Insurance and Reinsurance Institute of Federation of
Bosnia and Herzegovina,
• PP7 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• PP8 Public Health Institution “Health Center” Tivat,
• PP9 Special hospital for treatment and rehabilitation Merkur,
• PP10 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Η πρόσφατη κρίση στην παγκόσμια υγεία μέσω της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 προώθησε τη χρήση της τηλεϊατρικής ως αποτελεσματικού εργαλείου για την έγκαιρη παροχή υπηρεσιών υγείας και εξαλείφοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο πιθανής μόλυνσης. Μια τέτοια εξέλιξη αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη για τον ηλικιωμένο πληθυσμό, των οποίων η υγεία και η ευημερία κινδύνευαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η χρήση τηλεϊατρικής και διαδικτυακών συνεδριών επέτρεψε την αξιολόγηση ηλικιωμένων ατόμων που ζουν σε αγροτικές περιοχές από ειδικούς. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικής σημασίας ειδικά για τα ηλικιωμένα άτομα που πρέπει να αντιμετωπίσουν μεγάλες αποστάσεις για να λάβουν εξειδικευμένη θεραπεία ή υποβάλλονται σε μεγάλες περιόδους αναμονής στην περιοχή τους.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συγκέντρωσε δεδομένα και από τις επτά συμμετέχουσες χώρες/περιοχές κατά τους πρώτους μήνες του έργου σχετικά με το παρούσα κατάσταση και τις προκλήσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στις περιοχές της Αδριατικής.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένα ηλικιωμένο άτομο αντιμετωπίζει αυξημένες δυσκολίες και περιμένει πολύ για να κλείσει ιατρικό ραντεβού στις περισσότερες χώρες/περιοχές, ειδικά στην Ελλάδα και την Κροατία. Επιπλέον, ένα ηλικιωμένο άτομο φαίνεται να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες. Υπάρχει ένα 20% σε όλες τις χώρες που ισχυρίστηκαν την απουσία ή την πολύ δύσκολη πρόσβαση σε δομές του συστήματος υγείας.
Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας ήταν οι αυξημένες δυσκολίες ηλικιωμένων ατόμων που ζουν σε αγροτικές περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας (πάνω από 45% σε όλες τις χώρες) και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (πάνω από 60% δεν έχουν καθόλου ή ελάχιστη πρόσβαση σε όλες τις χώρες).
Ένα πρόσθετο ζήτημα σημαντικού ενδιαφέροντος είναι η πολύ περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και περιοχές. Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα αυτής της ανάλυσης είναι η έλλειψη πρόσβασης των ηλικιωμένων σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο για ραντεβού, η υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τα έξυπνα σπίτια και οι τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων Σε όλες τις χώρες της Αδριατικής η χρήση αυτών των τεχνολογιών παραμένει υποτυπώδης.
Η υπέρβαση αυτών των ανισοτήτων αποτελεί πρόκληση για την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, οι λανθασμένες αντιλήψεις για τους ηλικιωμένους ενδέχεται να μειώσουν τις δυνατότητες αντιμετώπισης των αναγκών τους.
Στα πλαίσια του προγράμματος, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μια πιλοτική δράση που στοχεύει άμεσα στην εφαρμογή της τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές που αντιμετωπίζει τα προβλήματα προσβασιμότητας των ηλικιωμένων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που αυξήθηκαν σημαντικά κατά την πρόσφατη πανδημία. Ο κύριος στόχος της πιλοτικής δράσης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η δημιουργία εξωτερικών ιατρείων που θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά και θα απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε ηλικιωμένους ασθενείς, είτε στο πλαίσιο της φυσιολογικής γήρανσης είτε στο πλαίσιο ευρύτερης νοητικών ή κινητικών διαταραχών. Αυτή η πιλοτική δράση θα επιτρέψει σε μεγάλο βαθμό την προσβασιμότητα του ηλικιωμένου πληθυσμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως εκείνων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. Επιπλέον, αυτή το διαδικτυακό ιατρείο θα διευκολύνει επίσης τους ασθενείς με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να επισκέπτονται συχνά προσωπικά τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Έτσι, η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κλινικής, θα μειώσει το φορτίο μεταφοράς και για τους φροντιστές.

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής
Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής έχει αναπτυχθεί από την Β’ ΥΠΕ, και αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή της τηλεϊατρικής στη χώρα μας. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2016, με όλο και αυξανόμενο αριθμό επισκέψεων μέσω τηλεϊατρικής σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς των νησιών του Αιγαίου.
Στα πλαίσια αυτά, το Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και η Α’ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ συνεχίζοντας να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε κατοίκους που ζουν στην περιφέρεια και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, δημιούργησαν με την πολύτιμη συνδρομή της Β’ ΥΠΕ και της Περιφέρειας Αττικής το νέο «Ιατρείο Μνήμης, Άνοιας και νόσου Πάρκινσον, μέσω του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ)».
Στο ιατρείο αυτό εξετάζονται μέσω τηλεϊατρικής ασθενείς που προσέρχονται σε 30 Κέντρα Υγείας και 6 Γενικά Νοσοκομεία στα νησιά του Αιγαίου και αιτιώνται διαταραχές μνήμης ή πάσχουν από τα παραπάνω νοσήματα. Μέσω της τηλεϊατρικής, οι ασθενείς αποκτούν άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες γ’ βάθμιας περίθαλψης, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά το έργο των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στην α’ βάθμια και β’ βάθμια περίθαλψη, σχετικά με τη διάγνωση, αντιμετώπιση αλλά και ευρύτερη διαχείριση των ασθενών αυτών.
Η ομάδα μας επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος SI4CARE, θα πραγματοποιήσει άλλες δύο πιλοτικές δράσεις:
1. παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών φυσικής άσκησης σε ηλικιωμένους ασθενείς με ή χωρίς νοητικές διαταραχές από εξειδικευμένους επαγγελματίες φυσικής αγωγής (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας του ΕΚΠΑ)
2. σε συνεργασία με το ΕΜΠ θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή αξιολόγηση της οδηγικής συμπεριφοράς και η παροχή συμβουλευτικής για τη διατήρηση της οδηγικής ικανότητας και αυτονομίας
Οι πιλοτικές μας δράσεις στοχεύουν στο “Healthy Ageing” και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της λειτουργικότητας του ηλικιωμένου πληθυσμού

Οι ανάγκες των ηλικιωμένων με νοητικές διαταραχές
Το ποσοστό του πληθυσμού με νευροεκφυλιστικά νοσήματα αυξάνεται συνεχώς, επηρεάζοντας πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα πάσχουν από άνοια τουλάχιστον 160.000 άτομα ≥65 ετών, και ο επιπολασμός της άνοιας ανέρχεται σε 1,47% στο γενικό πληθυσμό και 7,55% στα άτομα ≥65 ετών. Η νόσος Alzheimer αποτελεί τη συχνότερη νευροεκφυλιστική διαταραχή, ακολουθούμενη από τη νόσο Parkinson, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής και λειτουργικότητα των ασθενών και επιβαρύνοντας σημαντικά την οικογένεια και τους φροντιστές τους.
Η άνοια είναι ένα σύνδρομο στο οποίο υπάρχει επιδείνωση της γνωστικής λειτουργίας πέρα από τις αναμενόμενες από τις συνήθεις συνέπειες της βιολογικής γήρανσης. Η άνοια είναι σήμερα η έβδομη κύρια αιτία θανάτου σε όλες τις ασθένειες και μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης μεταξύ των ηλικιωμένων παγκοσμίως. Η άνοια έχει σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τα άτομα που ζουν με άνοια, αλλά και για τους φροντιστές, τις οικογένειες και την κοινωνία γενικότερα. Δεδομένου ότι η άνοια είναι μια χρόνια εκφυλιστική κατάσταση, έχουν αποδειχθεί ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά την πορεία της νόσου, τόσο ως προς την πρόληψη όσο και ως προς τη θεραπεία.
Μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις των υπηρεσιών υγείας είναι το γεγονός ότι δεν είναι προσβάσιμες από τους ηλικιωμένους, ειδικά από τους ηλικιωμένους με νοητικές διαταραχές. Έτσι, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών (πρώιμη διάγνωση, παρακολούθηση) συχνά παραμελείται από τους ηλικιωμένους με νοητικές διαταραχές λόγω των μεγάλων δυσκολιών πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες, είτε μέσω κατάλληλης πληροφόρησης είτε μέσω φυσικής μεταφοράς. Έτσι, αυτή η κατάσταση εμποδίζει τους ηλικιωμένους να λάβουν μια ολιστική προσέγγιση υγειονομικής περίθαλψης και περιορίζονται στη θεραπεία μόνο σε οξείες φάσεις καταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Υπό αυτή την προοπτική, η φροντίδα από απόσταση θα ήταν μια κατάλληλη λύση για να καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες ενός ιατρικού ραντεβού, αλλά και να προωθήσει την παροχή υπηρεσιών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν μη φαρμακευτικές. Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, νοητική ενδυνάμωση, σωματική άσκηση), αν και έχουν καθιερωθεί για τα μακροπρόθεσμα οφέλη τους τόσο από την άποψη της πρόληψης όσο και από την άποψη της αποκατάστασης και της μακροπρόθεσμης θεραπείας, συνήθως παραμελούνται λόγω του υψηλού κόστους των υπηρεσιών, της έλλειψης εκπαιδευμένων επαγγελματιών και εγκαταστάσεων και είναι συχνά χρονοβόρες. Η πρόσφατη πανδημία COVID -19 ανέδειξε την ανάγκη επανεξέτασης της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και του τρόπου με τον οποίο οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσαν να προσφερθούν χωρίς προσωπική παρουσία. Ως εκ τούτου, η εξ αποστάσεως φροντίδα έχει αναπτυχθεί ως μια εναλλακτική μέθοδος προσφοράς υψηλής ποιότητας και καινοτόμων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται μέσω δυσκολιών προσβασιμότητας στους ηλικιωμένους. Επιπλέον, η απομακρυσμένη φροντίδα θα μπορούσε επίσης να προσφέρει ολιστική υποστήριξη σε φροντιστές ασθενών με νοητικές διαταραχές, οι οποίοι φέρουν επίσης το βάρος της θεραπείας των αγαπημένων τους προσώπων και συχνά υποφέρουν από το ψυχολογικό και σωματικό κόστος της μακροχρόνιας φροντίδας ενός ηλικιωμένου ατόμου.
Η 21η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη νόσο.