ΟΛΘ: Τακτική Γενική Συνέλευση – Τέλος του μήνα αποχωρεί ο Σ.Θεοφάνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Θ. ανακοίνωσε ότι η λύση της σύμβασης του προέδρου της Εταιρείας αναμένεται αν επικυρωθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 12.30. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήρης Θεοφάνης, μετά από μία θητεία δύο ετών αποχωρεί από τον Οργανισμό

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχει επιφέρει ο κορωνοϊός ο Οργανισμός αναφέρει σε ανακοίνωσή του πρόσκληση προς τα μέλη του για συμμετοχή στην Τακτική συνέλευση ότι αυτή «θα λάβει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης» και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

 • 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 20η εταιρική χρήση (01/01/2019-31/12/2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 • 2. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
 • 3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
 • 4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
 • 5. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
 • 6. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019.
 • 7. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.
 • 8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής της.
 • 9. Ανακοίνωση εκλογής του κ. Baiqiao (Leon) Fu στις 30.7.2019 ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Cedric Garnier κατά το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/201810.
 • 10. Τροποποιήσεις των άρθρων 4,6,7,9 και 11 του Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.
 • 11. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 & 2018 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
 • 12. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 • 13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • 14. Λύση της συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

No Comments Yet

Comments are closed