Γ.Ν.Παπαγεωργίου: Υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου μέσω προηγμένου συστήματος τηλεϊατρικής

από Team MyPortal.gr
sms

Ψηφιακό συνέδριο με θέμα την τηλεϊατρική διοργάνωσε, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο του έργου «Health Care Center» του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας INTERREG «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».

Στόχος του έργου, στο οποίο συμμετέχει το Νοσοκομείο, είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών και η προώθηση της συνεργασίας των φορέων παροχής κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό αλλά και διακρατικό επίπεδο.

Σκοπός της υλοποίησης του προγράμματος είναι η ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου που διαθέτει σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής. Φιλοδοξία των φορέων υλοποίησης είναι, παράλληλα, να καλυφθούν και οι ανάγκες πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ακόμη και αν αυτό υπηρετεί σε δομές υγείας απομακρυσμένων περιοχών.

Σε εθνικό επίπεδο, θα καλυφθούν αρχικά οι υγειονομικές ανάγκες των δήμων Χαλκηδόνας και Λαγκαδά με αναφορά στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, μέσω προηγμένου συστήματος τηλεϊατρικής. Ο σταθμός τηλεϊατρικής που εγκαταστάθηκε στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο αναφοράς δίνει τη δυνατότητα στο ιατρικό, νοσηλευτικό και επιστημονικό προσωπικό να παρέχει σε πραγματικό χρόνο συμβουλευτικές ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες στους κατοίκους των δύο δήμων.

Οι τρεις σταθμοί τηλεϊατρικής, του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, του Δήμου Χαλκηδόνας και του Δήμου Λαγκαδά, θα διασυνδεθούν σε επίπεδο φυσικής και δικτυακής αρχιτεκτονικής με το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ). Με τον τρόπο αυτό, ενώ θα λειτουργούν εντελώς αυτόνομα επιχειρησιακά, θα έχουν τη δυνατότητα να διαλειτουργούν με τα υπόλοιπα 43 σημεία του ΕΔΙΤ, καθώς και να απολαμβάνουν υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του κέντρου δεδομένων και ελέγχου λειτουργίας του ΕΔΙΤ.

 

Ψηφιακό συνέδριο

Η ατζέντα του ψηφιακού συνεδρίου, το οποίο είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση στους συνδέσμους https://www.facebook.com/105215460827624/videos/312354873481147/ και https://youtu.be/7RaUbzpVdLg, περιλάμβανε παρουσιάσεις από ομιλητές των δύο συνεργαζόμενων χωρών και το παρακολούθησαν 107 προσκεκλημένοι.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Μιχαήλ Καραβιώτης τόνισε τη σημαντικότητα της χρήσης της τηλεϊατρικής στο Νοσοκομείο ως το πλέον σύγχρονο δίκτυο κάλυψης των αναγκών που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη, σε πληθυσμούς απομακρυσμένων περιοχών.

Ο Διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας Γρηγόριος Σοφιαλίδης, ανέφερε ότι με την αξιοποίηση των «γρήγορων» σύγχρονων δικτύων, της τηλεμετρίας και των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων υψηλής πιστότητας που διαθέτει το Νοσοκομείο, μπορεί πλέον να παρέχει εκ του μακρόθεν και με ασφάλεια τις υποστηρικτικές του υπηρεσίες.
Η υπεύθυνη του προγράμματος Μαρία Μπιγάκη, επισήμανε ότι η συμβολή που αναμένεται να έχει το έργο στην κάλυψη των αναγκών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη προσβασιμότητα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, εγγυάται και την επιτυχία και τη βιωσιμότητά του.

 

Η ταυτότητα του έργου

Το συνεργατικό έργο έχει προϋπολογισμό 1.125.370,50 € και υλοποιείται με τη συνεργασία πέντε εταίρων: Επικεφαλής είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας του Βlagoevgrad και λοιποί εταίροι το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών του Blagoevgrad, η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού & Παιδείας του Δήμου Λαγκαδά καθώς και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Χαλκηδόνας.
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».