ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των ωφελούμενων και των απασχολούμενων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας το 2021

από Team MyPortal.gr
sms

Μείωση σε σύγκριση με το 2019 παρουσίασαν το 2021 τόσο ο αριθμός των ωφελουμένων κλειστής και ανοιχτής φροντίδας όσο και των απασχολούμενων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ), σύμφωνα την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Στην έρευνα του έτους 2021 περιλήφθηκαν τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών (ΚΚΠΠ), τα οποία συγκροτήθηκαν με τον Ν. 4109/2013 και έκαστο συνιστά ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Κάθε ΚΚΠΠ αποτελείται από Παραρτήματα ορισμένα εκ των οποίων διαθέτουν πάνω από μια Δομές. Το 2021 οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ανήλθαν σε 55 έναντι 54. Επιπλέον στα ΝΠΔΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων συγκαταλέγονται 3 ΝΠΔΔ με τα 10 παραρτήματα τους που είναι τα ακόλουθα: το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) με 6 παραρτήματα, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) με 2 παραρτήματα και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) με επίσης 2 παραρτήματα.

Στα λοιπά ΝΠΔΔ, μείωση παρουσιάστηκε στους ωφελούμενους κλειστής φροντίδας ενώ αυξήθηκαν οι ωφελούμενοι ανοικτής φροντίδας και οι απασχολούμενοι.

Πιο αναλυτικά, η συνολική μείωση των απασχολουμένων κατά 0,6% στις Μονάδες ΚΚΠΠ το 2021 οφείλεται στις Μονάδες ΑμεΑ/Χρόνιων Παθήσεων που παρουσίασαν μείωση προσωπικού κατά 6,8%. Στα λοιπά ΝΠΔΔ το 2021 ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 23,2 %.

Οι ωφελούμενοι κλειστής φροντίδας στα ΚΚΠΠ το 2021 ήταν 2.205 έναντι 2.322 το 2019 παρουσιάζοντας μείωση 5,0%. Στα λοιπά ΝΠΔΔ οι ωφελούμενοι κλειστής φροντίδας ήταν 589 το 2021 έναντι 685 το 2019 παρουσιάζοντας επίσης μείωση 14,0%.

Οι ωφελούμενοι ανοικτής φροντίδας (σε τακτική βάση) στα ΚΚΠΠ το 2021 ανήλθαν συνολικά σε 616 έναντι 791 το 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,1%, ενώ στα λοιπά ΝΠΔΔ παρατηρήθηκε αύξηση των ωφελούμενων ανοικτής φροντίδας κατά 14,1%, δηλαδή από 405 άτομα το 2019 σε 462 άτομα το 2021.

Η περαιτέρω ανάλυση των ωφελούμενων ατόμων κατά φύλο δείχνει ότι το ποσοστό των γυναικών ήταν υψηλότερο (γυναίκες 51,4%, άνδρες 48,6%). Ωστόσο, στις περισσότερες ηλικιακές ομάδες υπερτερούν οι άνδρες και μόνο στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 80 ετών η πλειοψηφία είναι γυναίκες (74,2%). Η ηλικιακή ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή των 18-44 ετών με ποσοστό 27,5% επί του συνόλου. Ειδικότερα, η ανοικτή προστασία μειώνεται σημαντικά στους άνω των 65 ετών, ενώ η κλειστή προστασία αυξάνεται σημαντικά για τους ηλικιωμένους άνω των 80 ετών.

Στο σύνολο των ΜΚΦ το 2021 η διάρκεια παροχής φροντίδας, ήταν 0-5 έτη για το 51,2% των εξυπηρετούμενων ατόμων και συγκεκριμένα, στο 72,2% αυτών παρέχονταν κλειστή φροντίδα και στο 27,8% ανοικτή. Όσο αυξάνει η διάρκεια παροχής φροντίδας τα ποσοστά των ωφελούμενων μειώνονται καταλήγοντας στο 19,1% για 18 έτη φροντίδας και άνω.

H περιφέρεια Αττικής εξυπηρετεί τον μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων και απασχολούμενων. Ακολουθούν η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και η περιφέρεια της Κρήτης. Σημειώνεται ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν διαθέτει καμία μονάδα ΜΚΦ και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μόνο μία.

Η πιο πολυπληθής κατηγορία απασχολουμένων είναι το Λοιπό προσωπικό (διοικητικοί, τεχνικοί, προσωπικό σίτισης, φύλαξης κ.λπ.) και ακολουθούν το Ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό και οι Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές).