Τα “κρυφά” κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα – Ποιοι το δικαιούνται τελικά

Εισόδημα από 9.000 έως 27.000 ευρώ, αναλόγως τον αριθμό των μελών της οικογένειας, όρια στις καταθέσεις και την ακίνητη περιουσία αλλά και “κρυφά” κριτήρια όπως ότι ο δικαιούχος πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση -αν υποχρεούται-, να μένει νόμιμα και μόνιμα στη χώρα τα τελευταία πέντε έτη και να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι και 31.10.2017.

Τα κριτήρια καταβολής του επιδόματος είναι τα ακόλουθα:

1. Εισοδηματικά κριτήρια
Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης το εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει:

  • τις 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος,
  • τις 13.500 ευρώ για νοικοκυριά με δυο ενήλικα μέλη,
  • τις 15.750 ευρώ για νοικοκυριά με δυο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο,
  • τις 18.000 ευρώ για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δυο ενήλικα και δυο ανήλικα τέκνα,
  • τις 20.250 ευρώ για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δυο ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα,
  • τις 22.550 ευρώ για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δυο ενήλικα μέλη με τέσσερα ανήλικα τέκνα και
  • τις 27.000 ευρώ για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δυο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Τα ανωτέρω κριτήρια θα εξειδικευτούν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κατηγορία των ανέργων.

2. Περιουσιακά κριτήρια
Ακίνητη Περιουσία: Για την ακίνητη περιουσία προβλέπεται ότι η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (όπως προσδιορίζεται για τον υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.17 πράξη προσδιορισμού φόρου) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.
Κινητή περιουσία: Προβλέπεται ότι το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Από τις διατάξεις προκύπτει ότι θα υπάρχει και ανώτατο όριο τόκων καταθέσεων. Ειδικότερα, το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλες τις τράπεζες της χώρας ή του εξωτερικού όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος=9.000 x κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού x μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.

Περιουσιακά τεκμήρια:
Από τη χορήγηση κοινωνικού μερίσματος εξαιρούνται νοικοκυριά και μέλη των οποίων, βάση της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
· Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας.
· Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.
· Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.
· Δηλώνουν δαπάνες για οικειακούς βοηθούς, δασκάλους, οδηγούς αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

No Comments Yet

Comments are closed