ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή σε δικαιούχους αγρότες

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους ανειλημμένων υποχρεώσεων και ειδικών προγραμμάτων με την νέα πληρωμή.

Αναλυτικά:
Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή έγινε το διάστημα από 18/05/2020 έως 19/5/2020 και αφορά σε 375 δικαιούχους.
Το σύνολο των δικαιούχων που πληρώθηκαν ανέρχονται σε 375 και το συνολικό ποσό που κατεβλήθη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε 2.340.378,23 ευρώ.

Eγκύκλιο με θέμα τη «Διαδικασία πληρωμής της Δράσης 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020″, απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επισημαίνεται επίσης ότι:

Δικαιούχοι της ενίσχυσης για τη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1.-16.5 είναι οι Ε.Ο. οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας, βάσει της
ισχύουσας ΥΑ.
Για την έγκριση της καταβολής στήριξης για την Δράση 1 από το ΠΑΑ 2014-2020, ο δικαιούχος έχει υποβάλλει την αίτηση πληρωμής μαζί με την αίτηση στήριξης, συμπληρώνοντας το σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα και έχοντας συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία.
Η υποβολή έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ από το Συντονιστή του έργου (φυσικό πρόσωπο), ο οποίος ορίζεται από το Συντονιστή Φορέα της Ε.Ο. και η αίτηση πληρωμής μετά την οριστική υποβολή της έχει λάβει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ.
Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής, ο δικαιούχος έχει υποβάλλει και εγγράφως την αίτηση πληρωμής στον ΕΦΔ λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής, Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο.

Τα δικαιολογητικά της Αίτησης πληρωμής για τη Δράση 1, αναρτώνται στο Πληροφοριακό σύστημα και αποστέλλονται ταχυδρομικά στον ΕΦΔ σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα και τις αντίστοιχες στήλες:

No Comments Yet

Comments are closed