Μέτρα για το ενδεχόμενο άτακτου Brexit υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο

Πλήρως προετοιμασμένη για το χειρότερο δυνατό σενάριο στο Brexit, δηλαδή αυτό μίας εξόδου της Βρετανίας χωρίς συμφωνία, θέλει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα, Τετάρτη, μέτρα για τα ταξίδια, τις μεταφορές, το Erasmus, την κοινωνική ασφάλιση και την αλιεία. Στόχος να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και η αναταραχή, που προβλέπεται να επικρατήσει σε μία τέτοια περίπτωση.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα αυτά δεν εξομοιώνουν τα οφέλη της ιδιότητας του κράτους μέλους ή της προτεινόμενης μεταβατικής συμφωνίας. Έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια και υιοθετούνται μονομερώς από την ΕΕ, ενώ κάποια από αυτά προωθούνται υπό την προϋπόθεση ότι η Βρετανία θα υιοθετήσει παρόμοια στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας.

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε ουσιαστικά τις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίπτωση του no deal. Μεταξύ άλλων αυτές προβλέπουν νομικές δικλείδες για τους σπουδαστές και καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus στη Βρετανία και αυτούς που προέρχονται από αυτό, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους. Προβλέπεται επίσης η συνέχιση της χρηματοδότησης των διασυνοριακών και διακοινοτικών προγραμμάτων στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αεροπορικών και οδικών μεταφορών ανθρώπων και αγαθών μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας.

Θα πρέπει ακόμη να επιτραπεί σε αλιευτικά της ΕΕ και της Βρετανίας να συνεχίσουν προσωρινά να δραστηριοποιούνται σε ύδατα και των δύο πλευρών.

Αναλυτικά τα νομοθετικά μέτρα-δικλείδες ασφαλείας που υιοθετήθηκαν είναι:

Συνέχιση του Ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής συνοχής και συνεργασίας (PEACE IV) μεταξύ της Ιρλανδίας, της Βορείου Ιρλανδίας και της Σκωτίας.
Άδεια στους μαθητές και τους καθηγητές, που είτε είναι Βρετανοί πολίτες και βρίσκονται στην ΕΕ μέσω του προγράμματος Erasmus, είτε είναι Ευρωπαίοι πολίτες και έχουν μετακινηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, να ολοκληρώσουν τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές τους διαδικασίες.
Διασφάλιση ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες στο ΗΒ και οι Βρετανοί πολίτες στην ΕΕ των 27 θα διατηρήσουν τα προνόμια κοινωνικής ασφάλισης που απέκτησαν πριν την αποχώρηση.
Προσωρινά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες μεταφορών θα αποφύγουν την πλήρη διακοπή των δραστηριοτήτων τους μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών και τις επιχειρήσεις αστικών και τουριστικών λεωφορείων να παρέχουν υπηρεσίες μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, εφόσον το ΗΒ παρέχει ισοδύναμη πρόσβαση στις εταιρείες που προέρχονται από χώρες της ΕΕ.
Προσωρινά μέτρα για να συνεχίσουν οι αεροπορικές εταιρείες του ΗΒ να παρέχουν υπηρεσίες μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, από τη στιγμή που το ΗΒ παράσχει και αυτό αντίστοιχη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές εταιρείες.
Προσωρινά μέτρα για την επέκταση της ισχύος των αδειών σιδηροδρομικής ασφάλειας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και τη ΗΒ.
Χορήγηση άδειας για την εξαγωγή ορισμένων ειδών που χρησιμοποιούνται για πολιτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς από την ΕΕ στο ΗΒ.
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.391/2009 για την εκτίμηση των φορέων επιθεώρησης πλοίων, που θα υποβληθεί στην ολομέλεια την Τετάρτη στις 17.00 (τοπική ώρα).
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 για την επανευθυγράμμιση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για να διασφαλιστεί η δημιουργία νέων θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ της Ιρλανδίας και άλλων χωρών της ΕΕ, καθώς και η συνέχεια της χρηματοδότησης για τις υποδομές, που θα υποβληθεί στην ολομέλεια την Τετάρτη στις 17.00 (τοπική ώρα).
Η χορήγηση άδειας αλιείας για αλιευτικά σκάφη της ΕΕ στα βρετανικά ύδατα και αλιευτικές δραστηριότητες βρετανικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα της ΕΕ.
Yπενθυμίζεται ότι από την πλευρά του το Λονδίνο ανακοίνωσε σήμερα πως σε περίπτωση μίας άτακτης εξόδου, θα επιτρέψει στο 87% των προίόντων από το εξωτερικό να εισέρχονται σε βρετανικό έδαφος χωρίς δασμούς.

No Comments Yet

Comments are closed