Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο και για 6 μήνες για την ασφαλτόστρωση τμήματος της ΠΑΘΕ με την Εσωτερική Περιφερειακή

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, την Πέμπτη 14-05-2020 θα ξεκινήσουν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο ύψος της συμβολής του με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

 

Οι εργασίες δεν θα εκτελεστούν ταυτόχρονα αλλά θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις και συνολικά θα έχουν διάρκεια έξι (06) μήνες.

 

Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

 

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης και τις υποδείξεις των τροχονόμων, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

 

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, τονίζει η Τροχαία στην ανακοίνωσή της.

Τα μέτρα αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τις εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος του ΠΑΘΕ στη συμβολή του με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του έργου ¨Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή Π.Α.Θ.Ε. και Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσ/νίκης¨ από την Δ.Τ.Ε. της Π.Κ.Μ.».
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
β. Το υπ’ αριθ. 3920 από 13-06-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης/ Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.
γ. Το υπ’ αριθ. 2670 από 22-04-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης/ Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.
δ. Την από 14-10-2019 (Α.Δ.Α.:ΨΠ8Θ7ΛΛ – ΠΥΗ) Σύμβαση Κατασκευής Έργου της Π.Κ.Μ. / Δ.Τ.Ε.
ε. Το υπ’ αριθ. οικ. 44805(564) από 21-01-2020 έγγραφο της Π.Κ.Μ. / Δ.Τ.Ε.
στ. Το υπ’ αριθ. οικ. 202633(2943) από 16-04-2020 έγγραφο της Π.Κ.Μ. / Δ.Τ.Ε.
ζ. Το υπ’ αριθ. 26 από 13/12/2019 έγγραφο της Εταιρείας «ΤΕΚΑΛ».
η. Το υπ’ αριθ. 70 από 03/03/2020 έγγραφο της Εταιρείας «ΤΕΚΑΛ».
θ. Το υπ’ αριθ. 84862 από 29/04/2020 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
ι. Την υπ’ αριθ. 2599/2/607-α από 20-12-2019 αναφορά-πρόταση της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσ/νίκης.
ια. Την υπ’ αριθ. 2599/2/156-ζ΄ από 05-05-2020 αναφορά-πρόταση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσ/νίκης.
ιβ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α ρ θ ρ ο 1ο
α. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του θέματος, σύμφωνα και με την εγκεκριμένη μελέτη, να εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
ΦΑΣΗ 1η:
(1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. (ύψος κόμβου Κ16), στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, από το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 500 + 360 έως το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 501 + 931 και σε μέγιστο μήκος χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα ένα (1571) περίπου μέτρων, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
(2) Η κυκλοφορία των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Αθήνα
2 / 5
προς Θεσσαλονίκη θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 6,75 μέτρων (3,5 μέτρα η αριστερή λωρίδα και 3,75 μέτρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
(3) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. (ύψος κόμβου Κ16), στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, από το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 501 + 990 έως το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 500 + 340 και σε μέγιστο μήκος χιλίων εξακοσίων πενήντα (1650) περίπου μέτρων, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
(4) Η κυκλοφορία των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 7,5 μέτρων (3,75 μέτρα έκαστη λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
(5) Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών θα πραγματοποιηθούν εργασίες εξυγίανσης και ασφαλτόστρωσης επί της υφιστάμενης κεντρικής διαχωριστικής νησίδας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1 (μήκους 1750 περίπου μέτρων από Χ.Θ. 500 + 290 έως Χ.Θ. 502 + 040).
(6) Επισημαίνεται ότι η κίνηση των οχημάτων στους κλάδους Α,B,C και D θα διεξάγεται κανονικά, όπως απεικονίζεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1 και σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα των ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ.
(7) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), μειώνεται σταδιακά στα ογδόντα 80 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
(8) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στους κλάδους Α,B,C και D του Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (κόμβος Κ16), μειώνεται σταδιακά στα πενήντα 50 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
ΦΑΣΗ 2η:
(1) Στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (κόμβος Κ16) , στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη θα διεξάγεται κανονικά από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 6,75 περίπου μέτρων (3,5 μέτρα η αριστερή λωρίδα και 3,25 μέτρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(2) Επισημαίνεται ότι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της ζώνης των εργασιών θα εξυπηρετεί την κίνηση των οχημάτων (είσοδο) προς τον Κλάδο Β, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(3) Επισημαίνεται ότι οι Κλάδοι Α & C αποχωρίζονται από τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα) και εξέρχονται / εισέρχονται στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο μέσω ειδικού διαμορφωμένου διαδρόμου, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(4) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. (ύψος κόμβου Κ16) από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, από το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 501 + 931 έως το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 500 + 440 και σε μέγιστο μήκος χιλίων τετρακοσίων ενενήντα ένα (1491) περίπου μέτρων, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(5) Στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, η κυκλοφορία των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπεται στο προσωρινά διαμορφωμένο οδικό τμήμα (ασφαλτοστρωμένη διαχωριστική νησίδα Φάσης 1ης ) ελάχιστου πλάτους έξι (06) μέτρων (2,75 μέτρα η αριστερή λωρίδα και 3,25 μέτρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(6) Επισημαίνεται ότι η κίνηση των οχημάτων στους κλάδους Α,B,C και D θα διεξάγεται κανονικά, όπως αναγράφεται στο ανωτέρω στ΄ σχετικό και σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα
3 / 5
των ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Η κίνηση των οχημάτων στους Κλάδους A,B,C και D θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,25 – 3,25 – 3,65 και 3,45 μέτρων αντίστοιχα.
(7) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), μειώνεται σταδιακά στα εξήντα 60 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(8) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στους κλάδους Α,B,C και D του Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (κόμβος Κ16), μειώνεται σταδιακά στα πενήντα 50 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
ΦΑΣΗ 3η:
(1) Στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (κόμβος Κ16) , στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 5,75 περίπου μέτρων (2,5 μέτρα η αριστερή λωρίδα και 3,25 μέτρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(2) Επισημαίνεται ότι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, στο ύψος της ζώνης των εργασιών θα εξυπηρετεί την κίνηση των οχημάτων από και προς τους Κλάδους C (λωρίδα επιβράδυνσης – είσοδος οχημάτων) & A (λωρίδα επιτάχυνσης – έξοδος οχημάτων), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(3) Επισημαίνεται ότι οι Κλάδοι B & D αποχωρίζονται από τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη) και εξέρχονται / εισέρχονται στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο μέσω ειδικού διαμορφωμένου διαδρόμου, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(4) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. (ύψος κόμβου Κ16) από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, από το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 500 + 380 έως το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 501 + 980 και σε μέγιστο μήκος χιλίων εξακοσίων (1600) περίπου μέτρων, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(5) Στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, η κυκλοφορία των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη θα εκτρέπεται στο προσωρινά διαμορφωμένο οδικό τμήμα (ασφαλτοστρωμένη διαχωριστική νησίδα Φάσης 1ης + αριστερό μέρος οδοστρώματος του ρεύματος πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα) ελάχιστου πλάτους 5,75 μέτρων (2,5 μέτρα η αριστερή λωρίδα και 3,25 μέτρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(6) Επισημαίνεται ότι η κίνηση των οχημάτων στους κλάδους Α,B,C και D θα διεξάγεται κανονικά, όπως αναγράφεται στο ανωτέρω στ΄ σχετικό και σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα των ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Η κίνηση των οχημάτων στους Κλάδους A,B,C και D θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,35 – 3,5 – 3,35 και 3,5 μέτρων αντίστοιχα.
(7) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), μειώνεται σταδιακά στα εξήντα 60 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(8) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στους κλάδους Α,B,C και D του Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (κόμβος Κ16), μειώνεται σταδιακά στα πενήντα 50 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
β. Να μην εκτελεστούν ταυτόχρονα οι ανωτέρω Φάσεις των εργασιών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να διαρκέσουν έξι (06) μήνες.
γ. Οι ακριβείς ημερομηνίες εφαρμογής των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθοριστούν σε απευθείας συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας
4 / 5
Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης και να προσδιοριστούν εγγράφως. Το εν λόγω έγγραφο να κοινοποιηθεί και στην Υπηρεσία μας (FAX: 2310-557545) τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ (03) ημέρες πριν την εφαρμογή τους.
δ. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει τις εργασίες:
(1) Να γίνεται κάθε φορά η απαραίτητη και προβλεπόμενη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(Φ.Ε.Κ. 905 β΄/2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, ιδιαίτερα στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.
(2) Εφόσον η σήμανση παραμείνει και κατά τις βραδινές ώρες (σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη), να μεριμνήσετε ώστε να λειτουργούν σωστά οι χρησιμοποιούμενοι αναλάμποντες φανοί. Επίσης, μεριμνήστε για τον τακτικό έλεγχο της κατάστασης των πινακίδων.
(3) Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρυνθεί η εργοταξιακή σήμανση και οι οδοί να αποδοθούν στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρές από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλείς για την κυκλοφορία των οχημάτων.
(4) Να ενημερωθεί εγγράφως η Πυροσβεστική Υπηρεσία (FAX: 2310-429700), ο Ο.Α.Σ.Θ. (FAX: 2310–947595 & 929973), το Ε.Κ.Α.Β.(FAX: 2310-347310), το ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (FAX: 2310-544.633 & 539.680) και το ΚΤΕΛ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (FAX: 2310-520679) για τις ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών τουλάχιστον δύο (02) ημέρες πριν την έναρξη αυτών.
ε. Εξουσιοδοτούμε την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής τεχνικής εφόσον απαιτηθεί.
Α ρ θ ρ ο 2ο
– Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι εργασίες δύνανται να διακόπτονται κατ’ εντολή του Αξιωματικού Επόπτη ή των Διευθυντών της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
– Σε περίπτωση απομάκρυνσης της εργοταξιακής σήμανσης, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου η οδός να αποδίδεται στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.
Α ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 9, 52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Α ρ θ ρ ο 4ο
– Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης.

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 

φωτό αρχείου

No Comments Yet

Comments are closed