ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης μετοχών σε άλλες εταιρείες. Η Μητρική Εταιρεία, έχει ως κύριο σκοπό την κατοχή μεριδίων συμμετοχής σε θυγατρικές της εταιρείες στην Κύπρο, στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες. Πέρα από τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, η Μητρική Εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει και διάφορες δραστηριότητες, όπως εμπορικές, κατασκευαστικές, χρηματοοικονομικές, και άλλες δραστηριότητες, χωρίς περιορισμούς.

Αυτό που πραγματικά ισχύει είναι ότι η Κυπριακή εταιρεία αποτελεί Ευρωπαϊκή εταιρεία ενώ τόσο οι κυβερνητικοί φορείς όσο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν κάνει αλματώδεις προσπάθειες όσο αφορά θέματα διαφάνειας και ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών.

Πολύ σημαντική προϋπόθεση για την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο από μη κάτοικο Κύπρου, είναι η ύπαρξη ή μη διμερών συνθηκών για την αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ του κράτους στο οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και του κράτους στο οποίο δραστηριοποιείται είτε η ίδια είτε οι θυγατρικές της εταιρείες. Περισσότερες από 30 τέτοιες συνθήκες (αποφυγής διπλής φορολογίας) έχουν υπογραφεί μεταξύ της Κύπρου και τρίτων κρατών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή φορολογία μίας Κυπριακής εταιρείας, ευνοεί ιδιαίτερα τον αποτελεσματικό διεθνή φορολογικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος των συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας είναι ακριβώς το να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος που αποκτήθηκε σε οποιαδήποτε από τις δύο συμβαλλόμενες χώρες, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται από τις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπουν την πίστωση του φόρου, έναντι του φόρου που πρέπει να καταβληθεί στο συμβαλλόμενο κράτος.

Ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιώντας το φιλικό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου και τις πρόνοιες της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών, μπορούν με καθόλα νόμιμο τρόπο, χρησιμοποιώντας σωστές εταιρικές δομές συμβατές με την φορολογική νομοθεσία της Κύπρου και της Ελλάδας να αυξήσουν την κερδοφορία τους μειώνοντας τις φορολογικές τους εκροές.

No Comments Yet

Comments are closed