Η προσβασιμότητα των ιστοσελίδων απο τα άτομα με αναπηρίες

Σύμφωνα με το ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.19) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία  (ΕΕ) 2016/2102  για την προσβασιμότητα των ιστότοπων-ιστοσελίδων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα δηλαδή για τη  δυνατότητα πρόσβασης κάθε πολίτη σε ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που αναπτύσσονται και λειτουργούν από οργανισμούς του δημοσίου τομέα ή υπό την εποπτεία αυτών (Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Υπουργεία, Γενικές γραμματείες υπουργείων, φορείς που εποπτεύονται από Υπουργεία, Δημοτικές επιχειρήσεις).

Οι Οδηγίες για τη συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG 2.0 ολοκληρώνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και υποδείξεων για να γίνει το περιεχόμενο του Ιστού πιο προσβάσιμο. Με τη βοήθεια του προτύπου αυτού, το περιεχόμενο μπορεί να γίνει προσβάσιμο από ένα μεγαλύτερο πλήθος ατόμων με αναπηρίες. Επιπρόσθετα, η τήρηση αυτών των υποδείξεων θα καταστήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πιο εύχρηστο γενικά για όλους τους επισκέπτες σας.

Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις προσβασιμότητας του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών).

Η MyCompany Projects, σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας πληρώντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η σελίδα σας να θεωρείται WCAG 2.0 compliant

H εταιρία μας σεβόμενη τα άτομα με αναπηρία, δημιουργεί ιστοσελίδες με βάση το πρότυπο WCAG 2.0, που προσφέρει πρόσθετες λειτουργίες για άτομα με αναπηρίες. Η κατασκευή ιστοσελίδων με το πρότυπο WCAG 2.0, αφορά τη δημιουργία ή την προσαρμογή μιας ιστοσελίδας ώστε το περιεχόμενο της να είναι προσβάσιμο από ΑμεΑ, με τη χρήση διάφορων μηχανισμών που θα κάνουν την πλοήγηση του χρήση πιο εύκολη.

Ενδεικτικά λαμβάνουμε υπόψη και κατασκευάζουμε τις ιστοσελίδες σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Η ιστοσελίδα:

  • είναι text-oriented

  • δεν έχει βίντεο ή ήχο

  • έχει δομή ιεραρχημένη

  • έχει απλουστευμένη διάταξη

  • παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό

  • έχει ευανάγνωστο περιεχόμενο

  • έχει περιεχόμενο προβλέψιμο

Μπορείτε να επικοινωνήστε σήμερα με την εταιρεία My Company Projects για περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας :

Αθήνα : 2118005012

Θεσσαλονίκη: 2310231557

No Comments Yet

Comments are closed