Δεν διακόπτεται το επίδομα ανεργίας για εποχιακή εργασία σε αγροτικές εργασίες

Η περιστασιακή απασχόληση των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ εφόσον πραγματοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο για διακοπή του επιδόματος ανεργίας. Αυτό αναφέρει τροπολογία που κατατέθηκε στο σ/ν «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αναλυτικότερα αναφέρεται στην τροπολογία ότι «Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι. Η ως άνω απασχόληση εφόσον πραγματοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους αυτής».

No Comments Yet

Comments are closed