ΑΣΕΠ: Πρόσληψη μηχανικού στην ΠΚΜ

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο (επιστήμονα) με έργο την επιστημονική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο: « Περιφερειακή Υπεύθυνη ΄Ερευνα και Καινοτομία μέσα από την εμπλοκή τοπικών φορέων ΄Ερευνας και Καινοτομίας»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «TeRRItoria» του προγράμματος HORIZON 2020 – «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν :
1.Ευκρινή αντίγραφα του τίτλου σπουδών τους και των τίτλων και δικαιολογητικών των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ του ΠΙΝΑΚΑ Β ( Απαιτούμενα προσόντα, Πρόσθετα προσόντα) σύμφωνα με την παρούσα Ανακοίνωση και τα Ειδικά Παραρτήματα :α) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ και β) Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ .
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε ευκρινή αντίγραφα (φωτοαντίγραφα).
2.Ευκρινή αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου (σελίδες στις οποίες αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου/ας)
3.Αναλυτικό βιογραφικό στην Ελληνική γλώσσα συντεταγμένο βάσει του europass [(https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae). Βιογραφικά συντεταγμένα με άλλη μορφή δύναται να απορριφθούν από την υπηρεσία.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ανακοίνωσης και θα δηλώνει ότι :
α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, ψευδορκία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος
καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ αλλο νόμιμο τρόπο
(αρθ. 43 ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης,
έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
γ) δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω καταδίκης,
δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή/και υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
ε) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του, και σε περίπτωση που συντρέχει το κώλυμα απόλυσης έχει παρέλθει πενταετία.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ανακοίνωσης
και θα δηλώνει ότι :
α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος
β) τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος είναι αληθή

No Comments Yet

Comments are closed