ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Mετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση, η χώρα  προσάρμοσε σταδιακά το σύνολο της νομοθεσίας της ώστε να παραμένει μία από τις πιο ανταγωνιστικές φορολογικές δικαιοδοσίες εντός της ΕΕ με ένα ισχυρότατο νομικό πλαίσιο, βασισμένο στο Αγγλο-σαξωνικό δίκαιο και ένα τραπεζικό τομέα που επέδειξε απίστευτη αντοχή και ικανότητα προσαρμογής στους διεθνείς κραδασμούς που δέχτηκε, ενώ συνεχίζει να χαίρει της εμπιστοσύνης τόσο των επενδυτών όσο και των επιχειρηματιών για Ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο.

Το κύριο είδος επιχείρησης που ενδιαφέρει τους ξένους επενδυτές είναι το Internation Business company της οποίας οι μετοχές ανήκουν σε αλλοδαπούς που δεν εμπορεύονται στην Κύπρο. Αρχικά, η διαδικασία εγγραφής μιας εταιρείας περιλαμβάνει την συμπλήρωση και παράδοση στα γραφεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη αίτησης για έγκριση του ονόματος της επιχείρησης μαζί με την απαιτούμενη αμοιβή. Τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται παρουσιάζονται παρακάτω:

Μέτοχοι και μετοχικό κεφάλαιο
Η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα μέτοχο.

Διευθυντές

Η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή. Για τον διορισμό του διευθυντή οι ακόλουθες πληροφορίες είναι απαραίτητες:

  • Πλήρες όνομα
  • Εθνικότητα
  • Διεύθυνση κατοικίας
  • Επάγγελμα

Γραμματέας

Η εταιρεία από το νόμο πρέπει να έχει ένα γραμματέα.

Έδρα
Αποτελεί απαίτηση του νόμου ότι η εταιρεία πρέπει να έχει την έδρα της στην Κύπρο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται ως επαγγελματική διεύθυνση της εταιρείας.

Χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εγγραφή μιας εταιρείας

Η διαμόρφωση και η καταγραφή της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των διατυπώσεων μπορεί να ολοκληρωθεί εντός επτά και είκοσι μία ημέρες.

Έγγραφα που πρέπει να παρέχονται στους ιδιοκτήτες
Με την καταχώρηση της εταιρείας παρέχουμε στους ιδιοκτήτες, με πλήρη τεκμηρίωση, έγγραφο νομιμοποιημένο και μεταφρασμένο στα Αγγλικά, απαρτιζόμενο από τα ακόλουθα:

  • Πιστοποιητικό καταχώρισης
  • Κατάλογος διευθυντή, γραμματέα και των μετόχων
  • Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας
  • Μερίδιο πιστοποιητικού
  • Διεύθυνση έδρας της εταιρείας

Υποχρεώσεις εταιρεία

Η εταιρεία πρέπει να υποβάλει ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στον Φόρο Εισοδήματος και ετήσια απόδοση στο αρχείο εταιρειών.

No Comments Yet

Comments are closed